Veiledning til søkere

Søknadsfristen er 15. mars hvert år.

Det forventes å dele ut i størrelsesorden kr 6,5-7 mill.

Søknader må sendes AJHS i god tid, slik at vår behandling er avsluttet før det aktuelle prosjekt er gjennomført.
Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Søknadskriteriene er referert i statuttenes § 5:

”Stiftelsen har som formål å støtte tiltak av humanitær, kulturell og sosial art i Norge, med særlig vekt på virksomheter i Sandefjord og Vestfold fylke for øvrig. Under sosiale tiltak skal spesielt hensyn til omsorg for eldre.”

Studier og utdannelse faller utenfor rammen av de formål som støttes.

Hvem kan søke:

Organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Søknader fra enkeltpersoner kan ikke ventes i møtekommet.

Søknader fra virksomheter utenfor Vestfold blir bare unntaksvis vurdert.

Alle søkere blir tilskrevet i e-post når utdelingen er vedtatt innen utgangen av juni måned.

Den 28.05.2018 hadde vi et arrangement på Midtåsen i Sandefjord, Anders Jahres tidligere bolig, i forbindelse med de årlige tildelinger, hvor vi presenterte seks utvalgte søknader fra årets søkere som mottok midler fra Stiftelsen. Søkerne representerer sosiale, humanitære og kulturelle områder i Vestfold.
De utvalgte søkerne fikk anledning til å presentere seg og de mottok en ekstra tildeling på kr 10 000.

Arrangementet vil bli gjentatt 28.05.2020 på Midtåsen.


Om søknadsskjema:

Det digitale skjemaet er bygget opp med en trinnvis gjennomgang av de feltene som må fylles ut for å kunne søke. Det ligger kontrollsjekker på en del felter som må fylles ut for â sende skjemaet. Det er mulig og starte på et skjema og mellomlagre det, for så å hente det frem igjen ved senere pålogging.

Det er max 10 tegn i passord. Passord kan inneholde tall 0-9 og store og små bokstaver, unngå æøå og spesialtegn.


Det anbefales at søkerne har alle relevante opplysninger klare før man starter utfyllingen av søknadsskjemaet. I tillegg bør alle dokumenter som skal lastes opp, være ferdigstilte.


For at AJHS skal kunne behandle søknaden, må det registreres basisopplysninger om søker og det omsøkte prosjekt.

Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt.

Søkeren blir bedt om å plassere omsøkte prosjekt innenfor ett av AJHS vedtektsfestede formål: Humanitær, kulturell og sosial art.

En mer utførlig beskrivelse av prosjektet det søkes om, kan gis i følgende dokumenter: prosjektbeskrivelse og budsjett og finansieringsplan. Disse dokumentene må være med og lastes opp under ”Vedlegg”:

* Prosjektbeskrivelse: en presis og oversiktlig beskrivelse av prosjektet.
* Budsjett og finansieringsplan: oversikt som viser prosjektets kostnader, egenfinansiering, prosjektets antatte inntekter, annen støtte som det er gitt tilsagn om og andre søknader  som er sendt, men ennå ikke  besvart.
*  Regnskap og budsjett for organisasjon/lag.

Søker kan også laste opp andre dokumenter som er relevante for behandlingen av søknaden Disse lastes også opp under ”Vedlegg”, og kan f.eks. være skannede dokumenter. Pass på formatet, størrelse osv.

Vedlegg som lastes opp kan være i følgende formater: Pdf, Word, Excel etc. Den samlede størrelsen på ved leggene bør ikke overstige 20MB, ellers kan dette føre til problemer ved oversendelse. AJHS håndterer et stort antall dokumenter og en stadig økende søknadsmasse, og vi ser gjerne at det totale antallet vedlegg
begrenses til 4-5.

Fysiske vedlegg ¡ form av boker, hefter, prospekter, brosjyrer, CD etc. kan sendes AJHS i ett eksemplar. Disse vil ikke bli returnert.
Adressen er:

Anders Jahres Humanitære Stiftelse
Postboks 440 Sentrum
3201 Sandefjord.

1